Klaudové technológie a technologické priority na 2011

150 150 Welcome to my blog

Príspevok sa zaoberá Cloud computingom ako modelom vývoja a používania IT technológii v podnikoch. V prvom rade je analyzovaný prieskum o technologických prioritách na rok 2011, kde je ako prioritou číslo jedna Cloud computing. Následne je popísaná technológia Cloud computing. Ďalej je venovaná pozornosť jeho výhodám a popisu jednotlivých modelov.

Úvod

IT infraštruktúra, budovaná konvenčnými spôsobmi za posledné roky narástla do obrovských rozmerov. Jej prevádzka a správa sa stala nákladnou záležitosťou najmä vďaka neefektívne využitému výkonu, vysokej energetickej náročnosti a zložitej správe takýchto riešení. Tu vzniká priestor pre optimalizáciu tejto štruktúry pomocou nových nástrojov ako cloudcomputing.

Prieskum o technologických prioritách na rok 2011

Spoločnosť Gartner vykonávala od 1.9.2010 do 31.12.2010 prieskum v ktorom sa pýtala 2014 manažérov IT oddelení z 50 krajín z 38 priemyselných odvetví, aké sú ich technologické priority na rok 2011.

Podľa Marca McDonalda (2011), riaditeľa výskumov Gartnerexecutiveprograms, bude v najbližších rokoch kladený dôraz na  nové „ľahké“ technológie ako cloud computing a virtualizácia

Rastie dôležitosť prijatia novej infraštruktúry prevádzkových technológii ako sú cloud computing a virtualizácia. Tieto dve technológie boli podľa prieskumu dve najpodstatnejšie priority pre rok 2011. Hlavnou prednosťou cloud computing je podľa Marca McDonalda že ponúka porovnateľnú úroveň služieb pri oveľa nižších nákladoch na zavádzanie a prevádzku. V súčasnosti ma len 3% firiem väčšiu polovicu softvéru ako cloud computing, ale podľa prieskumu by to malo byť v roku 2015 až 43% firiem.

Tabuľka 1: TOP 10 technologických priorít v podnikoch pre rok 2011

Por.č.Top 10 technologických priorít
1Cloudcomputing
2Virtualizácia
3Mobilné technológie
4IT manažment
5Business Intelligence
6Sieťová, hlasová a dátová komunikácia
7Podnikové aplikácie
8Technológie pre spoluprácu
9Infraštruktúra
10Web 2.0

Zdroj: Gartner, 2011

Definícia klaudových technológii

Cloud computing predstavuje nový model vývoja a používania podnikových aplikácii, softvérových platforiem a hardvérovejinfraštuktúri, ku ktorým pristupuje používateľ cez webový prehliadač alebo klienta danej aplikácie a využíva ich ako službu. Všetky dáta sú uložené na externých serveroch a užívateľ má možnosť k ním pristupovať z akéhokoľvek zariadenia.Cloud predstavuje skupinu prostriedkov IT, ktoré sú alokované na jednom mieste. Fyzická infraštruktúra je pre užívateľa skrytá a užívateľ využíva len jej služby. Koncový užívateľ tým pádom využíva len funkcionalitu Cloudu a nemusí vlastniť hardvérovú infraštruktúru a licencie na využívanie softvéru. Na obrázku 1 Záklaná schéma cloud computing môžeme vidieť že Cloud je virtuálna skupina služieb ku ktorej sa môže užívateľ alebo organizácia prihlásiť z akéhokoľvek miesta a zaridenia.

schema klaudu1 

Obrázok 1  Základná schéma cloud computing

Zdroj: Harding, Ch.  (2011, s. 3)

Výhody klaudových technológii

 • Nižšie náklady na prevádzku – používateľ platí len za služby ktoré využíva
 • Väčšia mobilita – prístup k firemným informáciám z akéhokoľvek miesta a zariadenia s internetom
 • Flexibilita– umožňuje dynamicky reagovať na zmeny
 • Spoľahlivosť a bezpečnosť dát – dáta sú uložené na externých zariadeniach a pravidelne zálohované

Molen (2011, s.17) tvrdí že technológia cloud computing dokáže prevodom fixných nákladov na variabilné znížiť celkové náklady podniku na IT infraštruktúru až o 45%. Úspora nákladov je takmer vo všetkých oblastiach výdavkov na IT infraštruktúru v podnikoch.

Graf 1  Výhody úspory nákladov na cloud infraštruktúru oproti konvenčnému modelu

porovnanie klaudu

Zdroj: Molen (2011, s. 17)

Modely služieb klaudových technológii

Podľa Sosinského (2011, s. 10) sú všeobecne akceptované 3 modely služieb cloudcomputing:

 • Software as a Service (SaaS) – Softvér ako služba
 • Platforma as a Service (PaaS) – Platforma ako služba
 • Infrastructureas a Service (IaaS) – Infraštruktúra ako služba

Baucher (2011, s. 21) dopĺňa ešte toto všeobecné členenie o model Humansas a Service (HaaS), ktorý zahŕňa niektoré ľudské služby, ktoré sa nedaj rovnako kvalitne nahradiť informačnými technológiami ako napríklad preklad a dizajnerske služby, kde kreativita je dôležitým aktívom a úlohy sú lepšie splnené s týmto špeciálnym zdrojom.

Software as a service SaaS

Jedná sa o služby vo forme podnikovej aplikácie, ako sú CRM, ERP, HRMS, rôzne aplikácie prispôsobené odvetviu podnikania či nástroje na spoluprácu a komunikáciu. V nasledujúcej Tabuľka 1  Softvér ako služba, poskytovatelia a nástroje môžete vidieť zopár najpoužívanejších nástrojov tohto typu podľa Baun (2011 , s. 21).

Tabuľka 1  Softvér ako služba, poskytovatelia a nástroje

PoskytovateľCloud službaPopis
AdobePhotoshop ExpresseCloudManagerOnline grafické úpravy
Fluid OpsSAP EditorSAP landscape – komplexný podnikový software
GoogleGoogle DocsOnlinekanclárske aplikácie
GoogleGoogle Maps APISlužba pre geo informácie
OpenIDFoundationOpenIDSystém pre decentralizovanú správu identít
MicrosoftWindows LiveOnlinekanclárske aplikácie
SalesforceSalesforce.comRozšírený CRM systém

Zdroj: Baun (2011 , s. 21)

Platform as a service PaaS

Predstavuje prostredie na vývoj aplikácii alebo procesov či využívanie funkcionality databáz podľa potrieb užívateľa. Príkladom takéhoto prostredia môže byť Java.

Tabuľka 2 Platforma ako služba, poskytovatelia a nástroje

Poskytovateľ

Cloud služba

Popis

Akamai

EdgePlatform

Obsah, weby, poskytovanie aplikácii

Facebook

Facebook Platform

Prostredie pre aplikácie na sociálnej sieti facebook

Google

AppEngine

Škálovateľné výkonné prostredie pre webové aplikácie

Microsoft

Azure

Programovanie a spúštanie aplikácii pre windows

Microsoft

WindowaSkyDrive

Platforma pre synchronizáciu dát medzi heterogennymi koncovými zariadeniami

NetSuite

SuiteFlex

Vývoj a prevádzka distribuovaných webových aplikácii

Salesforce

Force.com

Vývoj a prevádzka databázových webových aplikácii

Zdroj: Baun (2011 , s. 19)

Infrastructure as a Service IaaS

Predstavuje využitie hardvérových kapacit ako službu. Ide hlavne o servery, dátove centrá a úložné zariadenia. Poskytovatelia poskytujú vysokú škálovitosť tejto infraštruktúry.

Záver

Rast využívania cloud computing súvisi so súčastným trendom outsorcovať činnosti, ktoré nesúvisia s jadrom podnikania. Poskytuje podnikom množstvo nesporných výhod a podľa prieskumu by mal podstatne narásť počet užívateľov týchto služieb.

Vydavateľské údaje: Cicman, D. Cloud computing ako model vývoja a používania IT technológii v podnikoch, Brusel: EuroScientia, 2011. ISBN 978-90-818529-5-1

Publikované v zborníku: Key Competencies in Knowlage Society: Today trends. Methods of developement and Researches. Brussels. EuroScientia. 2011. ISBN ISBN 978-90-818529-5-1

Literatúra:

 1. Antonopoulos, N – Gillam, L. CloudComputing: Principles, Systems and Applications. London: Springer, 2010. 379 s. ISBN  978-18-499-6240-7
 2. Baun, Ch. Claudcomputing: Web baseddinamic IT Services. London: Springer, 2011. 100 s. ISBN 978-36-422-0916-1
 3. Harding, Ch. CloudComputingfor Business: TheOpenGroupGuide.Zaltbommel: VanHarenPublishing, 2011. 211 s. 978-90-8753-657-2
 4. Monel, F. Get ReadyforCloudComputing.Zaltbommel:VanHarenPublishing, 2010. 169 s.  978-90-8753-640-4
 5. Rittinghouse, J – Ransome, J. Cloudcomputing: implementation, management, and security. Boca Raton: CRC Press, 2009. 301 s. ISBN 978-14-398-0680-7
 6. Sosinsky, B. Cloudcomputingbible.Indianapolis : WileyPublishing, 2011. 528 s.  ISBN 978-04-709-0356-8
 7. Wang, L. – Ranjan, R. CloudComputing: Methodology, Systems, and Applications, Boca Raton: CRC Press, 2011. 844 s. ISBN 978-14-398-5641-3

Internetové portály:

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1526414

http://www.wallstreetandtech.com/it-infrastructure/212700913

http://www.tlie.org/newsletter/articles/view/182